Milwaukee School of Flower Design (Class Schedule)

Class Name Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Sampler Day Class or  Night Class
Intro Day Class Day Class
Design Star Day Class Day Class Day Class Day Class Day Class Day Class
Master’s Day Class Day Class Day Class Day Class Day Class Day Class
Day Class = Day Class (1pm – 4pm)
Night Class = Eve Class (6pm – 9pm)